Tuesday, August 25, 2015

GTU CCC all Info....

·   0

 • CCC Theory Exam Preparation Usefull Materials Download Must Click Here... 
 • નમસ્કાર
 • ઘણામિત્રો CCC Registrationને લગતા ઘણા પ્રશ્નો ફોનથી પૂછાતા હોય છે CCCRegistration  ને લગતા પ્રશ્નો એના એજ હોય છે પણ ફક્ત પૂછનાર બદલાતા હોય છે,  
 • તો દરેક મિત્રને CCCRegistration માં ઉપયોગી  બને તેવા કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના જવાબ અહી રજુ કરું છું.  જે આપને  જરૂર ગમશે.
 • Qus-1. CCC Registration કઈ વેબ પર જઈને કરી શકાય ?
 • Ans-   CCC Registration માટે  ccc.gtu.ac.in છે.
 • Qus-1.અત્યારે  CCC Registration  કોણ કરી શકે  ?
 • Ans-   CCC Registration જેમને 31મી માર્ચ 2015 સુધી  વંચિત રહેલા કર્મચારીઓ (1) લાંબાગાળાની  નિમણુંક ની બહાલી (2) ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ (3) બઢતી  માટે જ શરુ કરેલ છે  
 • Qus-3 CCC Registration કર્યા તેનું  ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકાય ?
 • Ans-   CCC Registration કર્યા તેનું  ફોર્મ ભરવા માટેનો વિડીયો જોવો અહી ક્લિક કરો 
 • Qus-4 CCCRegistration કર્યા પછી તેનું ચલન કેવી રીતે કાઢવું ?
 • Ans-  CCC Registration કરી તેના ચલન કાઢવા માટેનો વિડીયો જોવો ક્લિક કરો 
 • Qus-4 CCCRegistration ફોર્મ  સાથે કયા ડોક્યુમેન્ટ  જોડીને GTU ને મોકલવા ?
 • Ans CCCRegistration ફોર્મ  સાથે ચલનકે ઓનલાઈન પેમેન્ટની કોપીઅસલી કોપી + ઓળખના પુરાવા માટે ચુંટણી કાર્ડપણ કાર્ડડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સઆધારકાર્ડ માંથી કોઈ  એક પુરાવો ડોક્યુમેન્ટ  જોડીને GTU ને મોકલવા.
 • Qus-6  બધા  આધાર પુરાવા ( ડોક્યુમેન્ટ) GTUને  કયા સરનામે મોકલવા ?
 • Ans-   GTUને  નીચેના  સરનામે મોકલવા 
 • The Registrar,
 • Gujarat Technological University
 • Nr.Vishwakarma Government Engineering College
 • Nr.Visat Three Roads, 
 • Visat - Gandhinagar Highway
 • Chandkheda, Ahmedabad
 • Gujarat
 • Qus-7  CCC Exam  કેટલા માર્કસે પાસ ગણાય   ?
 • Ans-CCCExamમાં  થીયેરી  અને  પ્રેક્ટીકલ એમ  બંને વિભાગમાં પાસ થવું જરૂરી છે.  દરેક  વિભાગમાં  પાસ થવા માટે  ઓછામાં ઓછા 25 માર્ક્સ લાવવા જરૂરી છે.
 • Qus-8  કોઈCCCExam  વર્ષમાં પાસ કરે અને તેને નવું પગારધોરણ 2009 મળવા પાત્ર હોય તો તેનો લાભ  વર્ષથી મળે કે 2009 થી ?
 • Ans- મારું જાણ  મુજબ  લાભ  તમે CCC  Exam  પાસ કરો એટલે જયારથી નવું પગાર ધોરણ મળવા પાત્ર હોય તે વર્ષથી(2009) મળે.
 • VIDEO NO-26 TO 35 CREATED BY EDUSAFAR TEAM.THANKS TO THEM FOR IT

  26-COMPUTER PARTS  CLICK HERE

  27-FOLDER AND SUB FOLDER  CLICK HERE

  28-MS-WORD-2003  CLICK HERE

  29-MS-PAINT  CLICK HERE

  30-WALLPAPER AND SCREEN SAVER IN WINDOW-7  CLICK HERE

  31-OUTLOOK-3 SET UP  CLICK HERE

  32-SAVE CONTACT IN OUTLOOK  CLICK HERE

  33-MAIL MERGE IN MS-WORD  CLICK HERE

  34-ENVELOPE IN MS-WORD  CLICK HERE

  35-APPOINTMENT IN OUTLOOK  CLICK HERE

  OTHER CCC EXAM IMPORTANT VIDEO BY MR.VIPUL JOSHI

  36- IMPORTANT POINTS IN MS-WORD  CLICK HERE

  37-EXEL MARKSHEET USING FUNCTIONS  CLICK HERE

  38-WORD FORMATTING  CLICK HERE

  39-DIFFERNT BETWEEN CLOSE AND EXIT IN FILE MENU  CLICK HERE

  40-MS-OFFICE-2003 SHORT CUT KEYS  CLICK HERE

  41-MARKSHEET IN MS-WORD  CLICK HERE
 • CCC REGISTRATION Full INFORMATION
  સી.સી.સી.અને સી.સી.સી.પ્લસની પરિક્ષા માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેનું માર્ગદર્શન
  હવે CCC/CCC ની પરિક્ષા આપવા માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજીયાત છે. જેના માટે CCC/CCC રજીસ્ટ્રેશન માટે વેબસાઈટ જોતા રહો. જેમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે હોવાથી તમે જરૂરી માહિતીના અભાવે રહી ના જતા CCC/CCC રજીસ્ટ્રેશનની માહિતી નીચે મુજબ છે.
  · સૌ પ્રથમ CCC/CCC Registration માટેની વેબસાઈટ ખોલો તેમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર એન્ટર કરી યાદ રહે તેવો પાસવર્ડ ક્રિએટ કરો. અને તરત જ તમને તમારા મોબાઇલ અને ઈ-મેઈલ પર રજીસ્ટ્રેશન નંબર આવશે. તેનો ઉપયોગ કોલ લેટર અને અરજી સુધારવા માટે પણ કરી શકશો.
  http://ccc.gtu.ac.in/
  · Exam type : both લખવુ (Theory and Practical)
  · Name Of Employee (Starting With Surname) :
  · Designation : તમારો હોદ્દો લખવો
  · NAME OF SECRETARIAT : Education (તમારી કચેરી જે વિભાગમાં આવતી તેની વિગત લખવુ)
  · NAME OF DEPARTMENT Education Department (તમારી કચેરીનું લખવુ)
  · NAME OF INSTITUTE / OFFICE : તમારી શાળા કે કચેરીનું નામ લખવુ
  · OFFICE ADDRESS : તમારી શાળા કે કચેરીનું સરનામુ લખવુ
  · Citi : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
  · Disrict : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
  · State : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
  · Pin :
  · Name & designation of Head of Office , Contact Number and Email :તમારી શાળા કે કચેરીના વડાનું નામ, સંપર્ક નંબર અને ઇમેઈલ એડ્રસ લખવા.
  · CPF Account No. : ધરાવતા હોતો તેની વિગત લખવી ન હોય તો – લખવું
  · Date of Birth : કેલેન્ડરના સિમ્બોલ પરથી જન્મતારીખ એન્ટર કરવી.
  · Age : જન્મ તારીખ એન્ટર કરવાથી ઉમર ઓટોમેટિક આવી જશે.
  · Sex : (Male/Female)
  · Marital Status : પરણિત/અપરણિત કે વિધવા/વિધુર લાગુ પડતુ લખવુ
  · Caste: એસ.સી., એસ.ટી., ઓબીસી. જનરલ (લાગુ પડતું સિલેક્ટ કરવું)
  · Whether Physically Handicapped: જો લાગુ પડતું હોય તો Yes/No લખવું
  · Whether Ex-Serviceman: જો લાગુ પડતું હોય તો Yes/No લખવું
  · Whether Likely To Be Promoted Higher Scale Within Months: જો તમને એકાદ માસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળવાપાત્ર હોય તો એપ્લીકેબલ લખવું નહીતર નોટ એપ્લીકેબલ લખવું.
  · Date of Joining : 1. In Govt. Service:
  · 2. Department :
  · નોકરીની દાખલ તારીખ અને જે તે શાળા/કચેરી દાખલ તારીખ લખવી
  · Date of Retirement : નિવૃતીની તારીખ લખવી
  · Address : Write full Address તમારું સરનામું લખવું
  · Citi : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
  · Disrict : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
  · State : રેડિયો બટન પરથી સિલેક્ટ કરવું
  · Pin :
  · Email :
  · Mobile No:
  · Challan/Transactcion Number : ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ અથવા ચલણથી પરીક્ષા ફી ભરી શકાય છે. ૨૦૦ ટ્રાજેક્શન ચાર્જ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેના માર્ગદર્શન માટે અહી કલીક કરો
  · Bank Branch Name : જે બેંકમાં ફી ભરી હોય તે શાખાનું નામ
  · Challan/Transaction Date : જે તારીખે ફી ભરી હોય તે તારીખ લખવી.
  SIGNATURE OF HEAD OF EXAM CENTRE SIGNATURE OF EMPLOYEE
  (ઉમેદવારની સહી )
  SIGNATURE OF HEAD OF EMPLOYEE'S OFFICE WITH STAMP
  સંસ્થા/શાળાના હેડની સહી સિક્કો
  તમારા પાસપોર્ટ સાઈજનો ફોટો અને સહી પણ સnb ્કેન કરી તૈયાર રાખજો તે સાઈઝ વધુમાં વધુ 10 kb થી વધુ ન હોવી જોઈએ
  સી.સી.સી.પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ માર્ગદર્શન

  ભરેલ અરજી નીચેના સરનામે મોકલવી 
  The Registrar, “Gujarat Technological University Nr.Vishwakarma Government Engineering College Nr.Visat Three Roads, Visat - Gandhinagar Highway Chandkheda, Ahmedabad – 382424 - Gujarat”

Subscribe to this Blog via Email :